Mẫu giấy ủy quyền

Tổng Hợp Mẫu Giấy Ủy Quyền Được Sử Dụng Phổ Biến

Các mẫu giấy ủy quyền ngày nay được sử dụng phổ biến hiện nay bởi tính cần thiết của nó đối với đời sống, công việc, kinh doanh, buôn bán,…giữa cá nhân với cá nhân hay giữa công ty với cá nhân,… Tuy nhiên, nhiều người vẫn sử dụng sai và chưa hiểu hết ý nghĩa của các mẫu giấy ủy quyền này.

Trong bài viết này, Khóa Học Kế Toán Online sẽ cung cấp cho các bạn tổng hợp mẫu giấy ủy quyền đang được sử dụng phổ biến

»»» REVIEW Khóa Học Nguyên Lý Kế Toán Online Ở Đâu Tốt

I. Giấy Ủy Quyền Là Gì?

Để nắm rõ được mục đích và ý nghĩa sử dụng của mẫu giấy ủy quyền thì việc hiểu khái niệm “Giấy ủy quyền là giấy gì?” là việc chúng ta nên thực hiện đầu tiên.

Giấy ủy quyền là gì?

1. Khái niệm về giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền là mẫu giấy được sử dụng phổ biến trong các đơn vị, cơ quan, công ty, doanh nghiệp muốn ủy quyền cho một cá nhân hay tổ chức nào đó thực hiện công việc đã được bàn giao khi người đó cần phải thực hiện thủ tục hành chính mà không thể tự mình đứng ra để thực hiện thì sẽ ủy quyền cho người khác thực hiện thay.

Tuy nhiên, những thủ tục hành chính, công việc được ủy quyền cho một cá nhân hay tổ chức khác đại diện cho mình thực hiện thì những công việc đó phải trong phạm vi ủy quyền.

2. Tính chất và đặc điểm của giấy ủy quyền

Theo quy định hiện nay, khi viết giấy ủy quyền có một số đặc điểm lưu ý sau:

  • Không đòi hỏi các quy định, nguyên tắc nghiêm ngặt
  • Không đòi hỏi cá nhân, tổ chức nhận được ủy quyền phải đồng ý
  • Không có giá trị bắt buộc bên nhận ủy quyền phải thực hiện các công việc đã ủy thác như trong giấy
  • Không bắt buộc phải đem đi công chứng nếu sử dụng với những việc ủy quyền đơn giản và không có tranh chấp sau này.

Điều này rất khác với hợp đồng ủy quyền khi lập hợp đồng ủy quyền đòi hỏi phải có mặt và sự đồng ý của cả 02 bên. Đồng thời, bên nhận ủy quyền phải thực hiện công việc được ủy quyền một cách bắt buộc như trong hợp đồng.

Do đó, những công việc được thực hiện bằng giấy ủy quyền thường sẽ có tính đơn giản và tính quan trọng không cao. Với những công việc có tính phức tạp, đòi hỏi người được ủy quyền bắt buộc thực hiện thì việc sử dụng mẫu giấy ủy quyền sẽ không còn phù hợp.

Ngoài ra, pháp luật cũng quy định một số trường hợp không được phép ủy quyền cho người khác như:

  • Đăng ký kết hôn, ly hôn
  • Gửi tiền tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng,…
  • Lập di chúc của mình, phân chia tài sản,….
  • Cá nhân, tổ chức nhận ủy quyền không được phép ủy quyền lại cho người thứ ba …

II. Các Mẫu Giấy Ủy Quyền Được Sử Dụng Phổ Biến

Ngày nay có rất nhiều mẫu giấy ủy quyền được đăng tải trên mạng nhưng nếu không hiểu mục đích của từng mẫu giấy thì rất dễ dàng dùng sai.

Do đó, dưới đây là một số mẫu giấy ủy quyền với mục đích cá nhân, doanh nghiệp, ký kết hợp đồng,… dành cho các bạn và một số lưu ý khi sử dụng giấy ủy.

1. Mẫu giấy ủy quyền cá nhân

Mẫu giấy ủy quyền 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——o0o ——

GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

Hôm nay ngày …… tháng …… năm 20……. ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:…………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………….

Số CMND: ……………. Cấp ngày: …….. Nơi cấp: ……..

Quốc tịch:…………………………………………………………

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên:………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………….

Số CMND: …………. Cấp ngày: ………. Nơi cấp:………..

Quốc tịch:……………………………………………………………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

IV. CAM KẾT

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành … bản, mỗi bên giữ ….. bản.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

(Ký, đóng dấu xác nhận)

Mẫu giấy ủy quyền 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

– Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015

– Căn cứ vào các văn bản hiện hành.

Hôm nay, ngày…… tháng…… năm 20…., chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên: ……………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………

Số CMND: …………………. Ngày cấp: ……………………

Nơi cấp: ……………………………………………….

Quốc tịch: ………………………………………………………………

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên: ……………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………

Số CMND: …………………. Ngày cấp: ……………………

Nơi cấp: ……………………………………………….

Quốc tịch: ………………………………………………………………………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

1. Phạm vi Ủy quyền

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

2. Thời gian Ủy quyền

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên Ủy quyền

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

2. Quyền và Nghĩa vụ của Bên được Ủy quyền

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

V. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

(Ký, đóng dấu xác nhận)

2. Mẫu giấy ủy quyền công ty

Mẫu giấy ủy quyền giao nhận chứng từ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN CHO NHÂN VIÊN GIAO NHẬN CHỨNG TỪ

Tên tổ chức: …………………………………………………..

Người đại diện …………………………………………………..

Chức vụ …………………………………………………..

Ủy quyền cho:

Tên nhân viên …………………………………………………..

Chức vụ …………………………………………………..

Địa chỉ thường trú …………………………………………………..

Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu …………………………………………………..

Thực hiện giao và nhận chứng khoán và các công văn, tài liệu với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận đăng ký thành viên lưu ký cho (tên Công ty/Ngân hàng)………………và chỉ bị hủy bỏ khi có văn bản thông báo của Công ty/ngân hàng……………..

…………, ngày ………. tháng ……… năm ………..

BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
BÊN UỶ QUYỀN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy ủy quyền ký kết hợp đồng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY UỶ QUYỀN

Căn cứ vào Bộ luật Dân sự 2015

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty ………………………..;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của ……….. Nghị quyết số …/….. ngày …./…./….của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ……….;

Căn cứ Quyết định số … ngày …/…/….. của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ……… về việc phân công, ủy quyền cho ………………………..;

NGƯỜI UỶ QUYỀN: Ông (bà):……………………………………………………………..

Giám đốc ………………………….. Công ty Cổ phần ………………….………..

Số CMND: …………….….. Ngày cấp ………….……Nơi cấp ……………..……

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN: Ông (bà):……………………………………………………..

Phó giám đốc ……………………… Công ty Cổ phần ……………………………

Số CMND: …………….….. Ngày cấp ………….……Nơi cấp ……………..……

Bằng giấy ủy quyền này Người Nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau:

Điều 1: Phân công và ủy quyền cho Ông/ Bà ……………….….. – Phó Giám đốc ………………………. như sau:

1. Được quyền quyết định và ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của ………….. theo quy định tại các Khoản 1 Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của ……………ban hành kèm theo Nghị quyết số …/….của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ………….. (sau đây gọi tắt là Quy chế).

2. Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ …………

3. Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

4. Được toàn quyền quyết định ký kết các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh …………, kinh doanh dịch vụ ……….

5. Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……….Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc ……….. được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.

6. Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Sàn ……theo quy định của Quy chế.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc Quản lý ……….. bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.

Điều 3: Ông/ Bà ……………………. và các bộ phận liên quan của ………… có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC
………………………………
………………………………
………………………………

>>> Review Khóa Học Kế Toán ONLINE chất lượng TỐT NHẤT

3. Một số lưu ý khi sử dụng mẫu giấy ủy quyền

– Phải viết đầy đủ thông tin của 02 bên (người ủy quyền và người được ủy quyền) để làm căn cứ cho người được ủy quyền thực hiện công việc được ghi trong mẫu giấy ủy quyền;

– Trong giấy ủy quyền bắt buộc phải ghi rõ thời gian thực hiện ủy quyền để tránh việc lạm dụng ủy quyền ở thời điểm khác;

– Ghi rõ nội dung ủy quyền để người được ủy quyền không lạm dụng để thực hiện công việc tư;

– Nên thỏa thuận rõ trách nhiệm hai bên để đề phòng trường hợp xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn;

– Để đảm bảo tính pháp lý và có cơ sở pháp lý vững chắc để giải quyết trong trường hợp tranh chấp sau này, hai bên có thể thỏa thuận công chứng giấy ủy quyền.

Trên đây là bài viết tổng hợp về mẫu giấy ủy quyền được sử dụng phổ biến hiện nay và những điều cần chú ý khi lập giấy ủy quyền. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích với bạn. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm: 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *