Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Theo Quy Định Mới Nhất

Kế toán trưởng là người phụ trách công tác tài chính của công ty, kế toán trưởng đưa ra ý kiến ​​chỉ đạo, định hướng về vấn đề tài chính giúp các nhà lãnh đạo có thể nắm bắt tình hình và đưa ra định hướng của doanh nghiệp. Đây cũng là người chịu sự quản lý trực tiếp về mặt hành chính của công ty.

Trong bài viết hôm nay hãy cùng Khóa Học Kế Toán Online tìm hiểu về các mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng theo quy định mới nhất nhé.

1. Quy định bổ nhiệm kế toán trưởng

1.1. Điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng là gì?

Theo quy định tại Điều 54 Luật Kế toán 2015 và Điều 19 Nghị định 174/2016/NĐ-CP, để giữ chức danh Kế toán trưởng phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

– Hoàn thành khóa học và được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng.

– Thời gian công tác thực tế làm công tác kế toán ít nhất là 2 năm đối với người tốt nghiệp đại học và ít nhất 3 năm đối với người tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông.

– Là người có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, ý thức tuân thủ pháp luật, trung thực, liêm khiết.

– Không thuộc các trường hợp không được phép nắm giữ tài khoản theo quy định pháp luật.

Một số tiêu chí của lực lượng đặc biệt:

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định tiêu chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ, điều kiện làm kế toán trưởng các đơn vị thuộc Quân đội nhân dân.

– Đối với doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp có trên 50% vốn ban đầu là vốn nhà nước, kế toán trưởng phải đảm bảo đã làm công tác kế toán ít nhất 05 năm.

Ngoài ra, tại các cơ sở, tổ chức không thuộc các cơ quan, tổ chức nêu trên, người đại diện theo pháp luật của tổ chức xác định trình độ, tiêu chuẩn nghiệp vụ của kế toán trưởng theo quy định, quy định của Luật Kế toán và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

1.2. Thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng

Người chịu trách nhiệm bổ nhiệm kế toán trưởng là người đại diện theo pháp luật của công ty, có thể là tổng giám đốc hoặc chủ tịch hội đồng quản trị.

– Thẩm quyền bổ nhiệm đơn vị kế toán của cơ quan quản lý thu, chi ngân sách nhà nước:

  • Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm phó thủ trưởng cơ quan, đơn vị chính là cấp có quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng. Áp dụng đối với các đơn vị kế toán thuộc cơ quan quản lý thu, chi ngân sách địa phương. Tuy nhiên, không bao gồm các đơn vị kế toán ngân sách và đơn vị tài chính cấp thành phố, quận, huyện.
  • Bộ trưởng Bộ Tài chính có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng các đơn vị kế toán thuộc cơ quan chịu trách nhiệm thu, chi ngân sách trung ương.

– Thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng cơ quan nhà nước. Tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có tổ chức kế toán:

  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng các đơn vị sự nghiệp cấp I thuộc thành phố quản lý. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phải được quyết định sau khi có ý kiến ​​của cơ quan nội chính, tài chính cùng cấp với người chủ trì bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.
  • Đối với cơ quan dự toán cấp I trung ương, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ là người có thẩm quyền.
  • Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự trang trải chi thường xuyên và chi đầu tư, thì người đứng đầu đơn vị sẽ có thẩm quyền bổ nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng.
  • Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh phó kế toán trưởng đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng các phòng sử dụng ngân sách, phòng dự toán ngân sách, phòng sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên hay các đơn vị sự nghiệp công lập do được ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

– Ngoài các cơ quan, bộ phận trên, đối với các đơn vị kế toán khác do người đứng đầu hoặc người đại diện theo quy định pháp luật của cơ quan, đơn vị đó có thẩm quyền bổ nhiệm.

1.3. Quy trình bổ nhiệm kế toán trưởng

Bước 1: Đảng ủy, lãnh đạo tiểu đội họp thống nhất chủ trương nhân sự.

Bước 2: Bộ phận cán bộ thông báo chủ trương cho cấp ủy đảng và lãnh đạo đơn vị để cán bộ chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Thủ trưởng đơn vị tiến hành họp bàn, thống nhất việc bổ nhiệm Kế toán trưởng. Đảng ủy bộ phận sẽ họp và cho ý kiến ​​về việc bổ nhiệm kế toán trưởng.

Bước 4: Phòng có văn bản đề nghị phòng tài chính (hoặc kế toán trưởng phòng kế toán mẹ trực tiếp) góp ý kiến ​​về chuyên môn, nghiệp vụ đối với người được đề nghị bổ nhiệm làm kế toán trưởng.

Bước 5: Sau khi được sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Tài vụ (hoặc Kế toán trưởng đơn vị kế toán cấp trên trực tiếp), Phòng Tham mưu về công tác cán bộ tổng hợp chuyển quyết định khiếu nại đến thủ trưởng đơn vị hoặc cấp có thẩm quyền trước khi ký.

2. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất

2.1. Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần

CÔNG TY …………….

—————–

Số: ……….. – QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

….., ngày …. tháng ….. năm 20…..

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN …………………..

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ………………….

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần …………………….;

– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ………………………;

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm

Họ và tên: ……………………. Giới tính: …….

Sinh ngày:…./…./………………. Dân tộc:Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMTNN/Hộ chiếu số: ……………… do công an ………………..….. cấp ngày: …/…/….

Nơi đăng ký HKTT:…………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………

Giữ chức vụ: Kế tóa trưởng Công ty cổ phần ……………………………..

Điều 2: Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

– Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;

– Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;

– Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

– Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

– Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như điều 3

– Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

2.2. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng trường học

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng trường học

2.3. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH

CÔNG TY TNHH …

…..***…..

Số: …/20../QĐ – ………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..***…..

Hà Nội, ngày tháng năm 20….

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH……………..

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty….

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH ………………….

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH …… ;

– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên Công ty TNHH…… ;

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm

Họ và tên: ……………………. Giới tính: …….

Sinh ngày:…./…./………………. Dân tộc:Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………. do công an ……….. cấp ngày: …/…/….

Nơi đăng ký HKTT: ………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………….

Giữ chức vụ: Kế tóa trưởng Công ty TNHH………………………

Điều 2. Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

– Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;

– Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;

– Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

– Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

– Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như Điều 3

– Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH

3. Chức năng nhiệm vụ của kế toán trưởng

Điều này phụ thuộc vào công ty, bộ phận và chức năng của kế toán trưởng. Tuy nhiên, nhìn chung Kế toán trưởng sẽ thực hiện các công việc sau:

  • Quản lý và giám sát các nguồn tài chính của công ty. Quản lý nhân viên kế toán của bạn.
  • Phân tích và dự báo các nguồn tài chính trong tương lai.
  • Tổ chức công việc của bạn theo quy mô của công ty bạn: kế hoạch cá nhân, phòng, ban và chính sách trả lương.
  • Xem xét và liệt kê tài sản của công ty. Rà soát chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm.
  • Đưa ra các ý kiến ​​về việc phòng ngừa rủi ro tài chính trong từng thời kỳ.
  • Đảm bảo các hoạt động tài chính được thực hiện theo quy định của pháp luật.
  • Đánh giá về doanh thu, chi phí và hoạt động kinh doanh của công ty.

4. Công việc hàng ngày của kế toán trưởng

  • Xem xét và ký sao kê tài khoản tiền gửi ngân hàng, đồng thời ghi chép , nắm bắt thông tin và dữ liệu phục vụ công tác kiểm kê và kiểm soát bằng nhật ký giao dịch hàng ngày.
  • Thu thập chi phí, chi phí kiểm kê, so sánh tổng số tiền tồn quỹ, cân đối và quyết toán thu chi.
  • Kiểm kê công nợ phải thu, trích trước, phân công liên hệ với khách hàng để đối chiếu công nợ hoặc thu hồi công nợ.

Trên đây là toàn bộ những thông tin liên quan đến điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng cũng như các mẫu bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất theo quy định của pháp luật. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích đối với các bạn.

Xem thêm:

Tags: Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty tnhh, quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty tnhh một thành viên, giấy quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, Điều kiện bổ nhiệm Kế toán Trưởng là gì, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH, Tại mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mầm Non, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng tiểu học, Tài mẫu bổ nhiệm kế toán trưởng

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *