Tài khoản 911 là gì

Tài Khoản 911 – Cách Hạch Toán Xác Định Kinh Doanh

Tài khoản 911 là tài khoản xác định, phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các hoạt động khác. Các vấn đề liên quan đến tài khoản 911 sẽ được làm rõ chi tiết ở bài viết dưới đây của Khóa Học Kế Toán Online

1. Tài Khoản 911 Là Gì?

Tài khoản 911 là tài khoản dùng để xác định, phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác diễn ra của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp gồm có:

    • Kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh
    • Kết quả của hoạt động tài chính
    • Kết quả của các hoạt động khác

Kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh là số chênh lệch của doanh thu thuần và trị giá vốn hàng bán (bao gồm, hàng hóa, sản phẩm, bất động sản đầu tư, dịch vụ, giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp, các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư), chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

Kết quả của hoạt động tài chính là số chênh lệch của thu nhập hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính. Kết quả của các hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 911 phản ánh chính xác, đầy đủ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kỳ kế toán. Kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh được hạch toán chi tiết theo từng loại hoạt động (hoạt động sản xuất chế biến, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ,…). Với từng loại hoạt động có thể cần hạch toán chi tiết cho từng loại sản phẩm, từng loại hàng, từng loại dịch vụ.

Khoản doanh thu và thu nhập được kết chuyển vào TK 911 là số doanh thu thuần và thu nhập thuần.

2. Sơ Đồ Chữ T Của Tài Khoản 911

Sơ đồ chữ T xác định kết quả kinh doanh:

Sơ đồ kế toán xác định kết quả kinh doanh

Tham khảo: REVIEW Khóa Học Nguyên Lý Kế Toán Online Ở Đâu Tốt

3. Cách Hạch Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh – Tài Khoản 911

Chi tiết cách hạch toán xác định kết quả kinh doanh

a. Hạch toán kết chuyển doanh thu

– Cuối kỳ, kế toán thực hiện kết chuyển doanh thu thuần bán hàng vào tài khoản như sau:

+ Nợ TK 511: doanh thu bán hàng

+ Có TK 911: xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

– Cuối kỳ, kế toán kết chuyển doanh thu của hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác như sau:

+ Nợ TK 515: doanh thu của hoạt động tài chính

+ Nợ TK 711: khoản thu nhập khác

+ Có TK 911: xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

b. Hạch toán kết chuyển chi phí

– Trị giá vốn hàng bán đã tiêu thụ trong kỳ như sau:

+ Nợ TK 911: xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

+ Có TK 632: giá vốn hàng bán

– Cuối kỳ, kế toán kết chuyển chi phí của hoạt động tài chính và các khoản chi phí khác như sau:

+ Nợ TK 911: xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

+ Có TK 635: chi phí tài chính

+ Nợ TK 811: khoản chi phí khác

– Cuối kỳ, kế toán kết chuyển chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp như sau:

+ Nợ TK 911: xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

+ Có TK 641, 642

– Cuối kỳ, kế toán kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

+ Nợ TK 911: xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

+ Có TK 8211: chi phí thuế TNDN

c. Hạch toán kết chuyển lãi lỗ cuối năm

Kết chuyển kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

– Kết chuyển lãi như sau:

+ Nợ TK 911: xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

+ Có TK 421: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

– Kết chuyển lỗ như sau:

+ Nợ TK 421: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

+ Có TK 911: xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

4. Cách Kết Chuyển Tài Khoản 911

Cách kết chuyển tài khoản 911

Phía bên Nợ của tài khoản 911:

– Trị giá vốn của hàng hóa, sản phẩm, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán trong kỳ

– Chi phí của hoạt động tài chính, chi phí thuế TNDN và chi phí khác

– Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

– Kết chuyển tiền lãi

Phái bên Có của tài khoản 911:

– Doanh thu thuần của hàng hóa, sản phẩm, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán

– Doanh thu của hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác, kết chuyển giảm chi phí thuế TNDN

– Kết chuyển tiền lỗ

5. Mẫu Sổ Cái Tài Khoản 911 – Xác Định Kết Quả Kinh Doanh

Mẫu sổ cái:

Mẫu sổ cái tài khoản 911

Tham khảo: Review Khóa Học Kế Toán ONLINE chất lượng TỐT NHẤT

6. Bài Tập Sơ Đồ Chữ T Tài Khoản 911

1: Xuất kho hàng hóa gửi bán với số lượng 400, giá vốn 1 sản phẩm là 3,3/sp (đã bao gồm VAT 10%)

2: Chi phí vận chuyển bốc dỡ hàng hóa đem bán đơn vị chi hết 4,4 tiền mặt (đã bao gồm VAT 10%)

3: Khách hàng chấp nhận mua lô hàng hóa trên và thanh toán 40% giá trị hợp đồng

4: Trích hao mòn TSCĐ dùng cho bộ phận bán hàng là 100, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 150

5: Tiền lương cho bộ phận bán hàng là 50, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 100

6: Trích các khoản trích theo lương

7: Xuất kho hàng bán cho khách hàng được khách hàng chấp nhận, giá vốn 50, giá bán 170 (chưa bao gồm 10% VAT), khách hàng chưa thanh toán

NV1:

– Nợ TK 157: 400

– Có TK 156: 400

NV2:

– Nợ TK 641: 4

– Nợ TK 1331: 0,4

– Có TK 111: 4,4

NV3:

a, Hạch toán giá vốn hàng bán

– Nợ TK 632: 400

– Có TK 157: 400

b, Hạch toán doanh thu

– Nợ TK 131: 792

– Nợ TK 112: 528

– Có TK 511: 1200

– Có TK 3331: 120

NV4:

– Nợ TK 641: 100

– Nợ TK 642: 150

– Có TK 214: 250

NV5:

– Nợ TK 641: 50

– Nợ TK 642: 100

– Có TK 334: 150

NV6:

– Nợ TK 641: 10,5

– Nợ TK 642: 21

– Nợ TK 334: 15,75

– Có TK 3383: 37,5

– Có TK 3384: 6,75

– Có TK 3386: 3

NV7:

a, Hạch toán giá vốn hàng bán

– Nợ TK 632: 50

– Có TK 156: 50

b, Hạch toán doanh thu

– Nợ TK 131: 187

– Có TK 511: 170

– Có TK 3331: 17

NV8: Xác định kết quả kinh doanh

a, Kết chuyển doanh thu

– Nợ TK 511: 1370

– Có TK 911: 1370

b, Kết chuyển chi phí

– Nợ TK 911: 885,5

– Có TK 632: 450

– Có TK 641: 164,5

– Có TK 642: 271

c, Xác định thuế TNDN phải nộp

– Nợ TK 821: 96,9

– Có TK 3334: 96,9

d, kết chuyển thuế TNDN

– Nợ TK 911: 96,9

– Có TK 821: 96,9

e, Xác định lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

– Nợ TK 911: 387,6

– Có TK 421: 387,6

Bài viết trên đây là những thông tin có liên quan đến TK 911, sơ đồ chữ T của TK 911, cách hạch toán và cách kết chuyển của tài khoản này. Mong rằng bài viết trên đây Khóa Học Kế Toán Online đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về tài khoản 911. Xem thêm:

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *